องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคำเตย สระคำขอนดู่
เทศบาลตำบลคำเตย พญาแย้ใหญ่
เทศบาลตำบลคำเตย โบสถ์คริสต์
อบต.ไทยเจริญ วัดไทยเจริญ
อบต.คำไผ่ ลำเซบาย