องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ บึงแวง
อบต.คอนสวรรค์ พระใหญ่ใบเสมา
อบต.คอนสวรรค์ พระใหญ่ใบเสมา
อบต.คอนสวรรค์ พระใหญ่ใบเสมา
อบต.บ้านโสก พระมหาเจดีย์