องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านเป้า บึงหนองฉิม
เทศบาลตำบลบ้านเป้า วัดธาตุบ้านเป้า
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ่างนกเป็ดน้ำ
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ พระธาตุบ้านจมื่น
อบต.กุดเลาะ สวนรุกขชาติ 100 ปี ภูกุ้มข้าว
อบต.กุดเลาะ สวนรุกขชาติ 100 ปี ภูกุ้มข้าว
อบต.โนนกอก ไม่มี
อบต.โนนทอง ล่องแพหาดน้ำพรม
อบต.โนนทอง ภูคิ้ง
อบต.บ้านบัว หนองบัว
อบต.บ้านบัว น้ำตกห้วยหลัว
อบต.สระโพนทอง 0
อบต.สระโพนทอง 0
อบต.สระโพนทอง 0
อบต.สระโพนทอง 0
อบต.สระโพนทอง 0
อบต.หนองโพนงาม อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยกุ่ม
อบต.หนองโพนงาม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
อบต.หนองโพนงาม น้ำตกทับแข้
อบต.หนองโพนงาม วัดป่าห้วยกุ่ม
อบต.บ้านยาง ศาลาหลวงปู่ต้อน
อบต.บ้านยาง วัดพระธาตุกุดจอก
อบต.บ้านยาง วัดพระเจ้าองค์ตื้อ
อบต.บ้านยาง วัดพระธาตุท่าเริง