องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ บึงหนองบัวใหญ่
อบต.หนองบัวบาน บึงละหาน
อบต.หนองบัวบาน หมู่บ้านชาวประมง บ้านหนองคู
อบต.กุดน้ำใส อุโบสถเก่า วัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อ
อบต.กุดน้ำใส วัดเก่าบ้านโนน
อบต.บ้านกอก บึงละหาน
อบต.ละหาน บึงละหาน
อบต.หนองบัวโคก 0