องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโคกสะอาด น้ำตกกระจวน
เทศบาลตำบลห้วยแย้ นำตกเหวน้ำโตน
อบต.วังตะเฆ่ ผาพ่อเมือง
อบต.วังตะเฆ่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง
อบต.วังตะเฆ่ ทุ่งบัวสวรรค์
อบต.โสกปลาดุก โรงเรียน ค.ควาย ไถนา