องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง วัดพระธาตหนองสามหมื่น
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลภูเขียว ศาลเจ้าแม่ทับทิม
เทศบาลตำบลภูเขียว พระธาตุกลางบ้าน
เทศบาลตำบลภูเขียว ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เทศบาลตำบลภูเขียว หนองผักปัง
อบต.ผักปัง อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
อบต.ผักปัง ลูกคลี บนเนินผา
อบต.ผักปัง หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อบต.ผักปัง ตะโกดัด บ้านแข้
อบต.ผักปัง Jasmine Homestay
อบต.ผักปัง ธาตุงาม
อบต.กุดยม พื้นที่ป่าในเทือกเขาภูตะเภา
อบต.กุดยม ห้วยกุดยม
อบต.กุดยม อ่างเก็บน้ำบ้านเรือ
อบต.กุดยม อ่างเก็บน้ำโปร่งขาม
อบต.หนองตูม ประเพณีแห่นาคโหด
อบต.โอโล สวนสาธารณะหนองแห้ว
อบต.กวางโจน นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง
อบต.กวางโจน ประเพณีบุญบั้งไฟแสน
อบต.บ้านเพชร อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
อบต.บ้านเพชร อ่างเก็บน้ำวังขามภูตะเภา