องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านแท่น พระแท่นบัลลังก์
อบต.บ้านแท่น ฝายน้ำล้นบ้านหัวนา
อบต.บ้านแท่น สวนส้มโอ
อบต.บ้านแท่น ลำน้ำเชิญ
อบต.บ้านแท่น หนองโดก
อบต.บ้านแท่น อ่างบ้านแท่น
อบต.สระพัง อ่างหนองทุ่ม
อบต.สระพัง อ่างเก็บน้ำโสกเดือนห้า
อบต.สระพัง อ่างเก็บน้ำโป่งสัง