องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ วัดศรีแก้งคร้อ
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ มูลนิธิสว่างพุทธรรมสถานแก้งคร้อ
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เขื่อนลำประทาว
เทศบาลตำบลหนองสังข์ รอยพระพุทธบาท
อบต.นาหนองทุ่ม สถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังจากน้ำ
อบต.นาหนองทุ่ม น้ำตกสาวน้อย
อบต.นาหนองทุ่ม ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโคกล่าม
อบต.เก่าย่าดี เขื่อนลำปะทาว
อบต.ท่ามะไฟหวาน ป่าปรงพันปี
อบต.ท่ามะไฟหวาน บ้านสายรุ้ง (บ้านดิน)
อบต.ท่ามะไฟหวาน วัดป่าสุคะโต
อบต.หนองขาม ปรางค์กู่
อบต.โคกกุง อ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองขี
อบต.หนองไผ่ วัดคงคาวนาราม ม.5