องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ทุ่งกะมัง
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เขื่อนจุฬาภรณ์
เทศบาลตำบลคอนสาร พระพุทธรูปเจ็ดร้อยปี
อบต.ทุ่งนาเลา น้ำผุดนาเลา
อบต.ทุ่งนาเลา น้ำผุดนาวงเดือน
อบต.ทุ่งนาเลา น้ำผุดน้ำพุ