องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพนา วัดพระเหลาเทพนิมิต
เทศบาลตำบลพนา วนอุทยานดอนเจ้าปู่
เทศบาลตำบลพระเหลา วัดโพธาราม
เทศบาลตำบลพระเหลา ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา
เทศบาลตำบลพระเหลา ศูนย์สนองแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
เทศบาลตำบลพระเหลา วัดมิคคาราม
เทศบาลตำบลพระเหลา วัดสว่างโสภิตาราม
เทศบาลตำบลพระเหลา ฝายร่องหิน
เทศบาลตำบลพระเหลา ดอนปู่ตาบ้านอีเก้ง
เทศบาลตำบลพระเหลา พระเจ้าใหญ่ชัยฤทธิื (หลวงพ่อสำเร็จ)
เทศบาลตำบลพระเหลา วัดปัจฉิมวัน
เทศบาลตำบลพระเหลา วัดป่าบ้านตำแย
อบต.พนา ทำนบห้วยไร่
อบต.พนา วนอุทธยานดอนเจ้าปู่
อบต.ไม้กลอน แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง
อบต.ไม้กลอน พระพุทธรูปโบราณวัดไชยาติการาม