องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหัวตะพาน หนองสามขา
เทศบาลตำบลหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ
เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ ดอนม่วง
เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านหนองแสง
อบต.คำพระ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ
อบต.โพนเมืองน้อย