องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลอำนาจ ลำหว้ยค้อ
เทศบาลตำบลอำนาจ หนองเลิงใหญ่
เทศบาลตำบลอำนาจ วัดอำนาจ
เทศบาลตำบลเปือย เสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา
เทศบาลตำบลดงมะยาง แหล่งเสมาพันปี
เทศบาลตำบลสามหนอง โบสถ์โบราณ. (สิม)
อบต.ดงบัง ประเพณีบุญบั้งไฟ
อบต.ดงบัง ประเพณีปริวาสกรรม
อบต.ดงบัง ประเพณีบุญปราสาทผึ้ง
อบต.ดงบัง ประเพณีบุญคูณลาน