องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าสะอาด ภูมิทัศน์ริมน้ำสงคราม
เทศบาลตำบลศรีพนา วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง
เทศบาลตำบลศรีพนา อ่างเก็บน้ำหนองกะชะ
อบต.บ้านต้อง น้ำตกตาดนกเขียน
อบต.บ้านต้อง น้ำตกเจ็ดสี
อบต.บ้านต้อง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
อบต.บ้านต้อง วัดป่าดอนหม้อทอง
อบต.โสกก่าม น้ำตกถ้ำพระ
อบต.โสกก่าม ภูวัว
เทศบาลตำบลซาง อุทยานกุดซาง
อบต.ท่ากกแดง แหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี