องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านฝาง สวนริมบึงสวาง
เทศบาลตำบลป่ามะนาว พระมหาธาตุเจดีย์ พระธาตุหลวง
เทศบาลตำบลป่ามะนาว โสกขุมปูน
เทศบาลตำบลป่ามะนาว โสกเอียด
เทศบาลตำบลป่ามะนาว ถ้ำเต่า
เทศบาลตำบลป่ามะนาว วังขอนเรือ
เทศบาลตำบลโคกงาม แหล่งท่องเที่ยวหินช้างสี
เทศบาลตำบลหนองบัว สวนป่าโนนศิลา
เทศบาลตำบลหนองบัว วัดถ้ำงูเหลือม
เทศบาลตำบลหนองบัว ฝายพญานาค
เทศบาลตำบลหนองบัว วัดเกาะแก้ว
อบต.บ้านเหล่า โบราณสถานโนนแท่น