องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองเรือ วัดสิทธิการาม
เทศบาลตำบลหนองเรือ วัดตลาดหนองเรือ
เทศบาลตำบลหนองเรือ อ่างเก็บน้ำหนองแซง
เทศบาลตำบลหนองเรือ สระหนองเรือ
อบต.บ้านเม็ง วัดป่าภูเม็งทอง
อบต.โนนทัน หอไตรกลางน้ำวัดศรีชมชื่น
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้
เทศบาลตำบลยางคำ ช่องคำบอน
เทศบาลตำบลยางคำ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
เทศบาลตำบลกุดกว้าง หนองแปน
อบต.บ้านกง บึงบัวหลวงบ้านหนองทุ่ม
อบต.บ้านกง แพล่องบ้านหนองทุ่ม
เทศบาลตำบลบ้านผือ ผาสละโสด
เทศบาลตำบลบ้านผือ อุทยานแห่งชาติ
เทศบาลตำบลบ้านผือ วัดถ้ำเจีย