องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้วยยาง น้ำตกบ๋าหลวง
เทศบาลเมืองกระนวน สวนสาธารณสระหนองโก
อบต.บ้านฝาง
อบต.หัวนาคำ -