องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเปือยน้อย ปราทสาทเปือยน้อย
อบต.วังม่วง ไม่มี