องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแวงใหญ่ มหาวิทยาลัยปูนา
เทศบาลตำบลแวงใหญ่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้านบะแค
อบต.ดอนฉิม หินโบราณ
อบต.ดอนฉิม ศูนย์เรียนรู้พ่อหนูกาล วิรุณละพันธ์
อบต.ดอนฉิม วัดกู่แก้วชัยราม
อบต.โนนทอง แหล่งหินตัดภ