องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.หนองเม็ก ฝาผนังบ้านวังคูณ
อบต.หนองสองห้อง กู่บ้านเมย
อบต.คึมชาด รอยพระพุทธบาท
อบต.ดงเค็ง พื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์ป่าโนนชาดและหนองละเลิงเค็ง
อบต.โนนธาตุ โนนย่าชี
อบต.โนนธาตุ ปางกู่