องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ภูเวียง ศาลเจ้าจอมปากช่อง
อบต.นาหว้า หาดสวรรค์
อบต.นาหว้า หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
อบต.บ้านเรือ หอไตร หนองตะนา
อบต.สงเปือย วัดป่ากิตติญานุสรณ์
อบต.หนองกุงเซิน แหล่งท่องเที่ยว พัทยา 2
อบต.หว้าทอง เกาะกุดหิน