องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชนบท หนองกองแก้ว
เทศบาลตำบลชนบท ถนนสายไหม
เทศบาลตำบลชนบท ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ศาลาไหมไทย
อบต.วังแสง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
อบต.วังแสง วัดป่าภูหันบรรพต
อบต.ศรีบุญเรือง อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว
อบต.ศรีบุญเรือง สำนักสงฆ์โคกป่าโจด
อบต.ศรีบุญเรือง ต้นยางนา ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี
อบต.ปอแดง ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมแบบครบวงจร หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย
อบต.ห้วยแก วัดป่าภูระงำ