องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย พระเจ้าใหญ่ไชยวาน
เทศบาลตำบลภูผาแดง วัดป่าโคกพระเจ้าใหญ่
เทศบาลตำบลภูผาแดง กุดนาแซง
เทศบาลตำบลภูผาแดง โคกหินฮาว
อบต.ซับสมบูรณ์ ภูผาแดง