องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กุดธาตุ น้ำตกตาดโตน
เทศบาลตำบลขนวน หาดวังหินซา/พาล่องแพ
เทศบาลตำบลขนวน คำผาตาว