องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโนนสะอาด ศาลเจ้าปู่-ย่า
เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ
อบต.หนองกุงศรี น้ำตกนางริน
อบต.ทมนางาม อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย
อบต.ทมนางาม อ่างเก็บน้ำซำตมขาว