องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านเชียง บ้านไทพวน
เทศบาลตำบลบ้านเชียง อุโบสถดอกบัวกลางนำ้
เทศบาลตำบลบ้านเชียง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชติบ้านเชียง
เทศบาลตำบลบ้านเชียง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพธิ์ศรีใน
อบต.บ้านเชียง แหล่งผลิดเครื่องปั้นดินเผา
อบต.โพนงาม วัดป่าบ้านศาลา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร
อบต.โพนงาม หนองทุ่งยั้ง
อบต.หนองสระปลา สวนสาธารณะหาดดอนย่า
อบต.หนองสระปลา วัดโพธิ์ศรีแก้ว
อบต.บ้านยา วัดศรีมหาธาตุ
อบต.สะแบง หนองบวมเลา
อบต.หนองหาน สวนน้ำแฮปปี้เนส