องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งฝน หลวงพ่อทองคำ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง
เทศบาลตำบลทุ่งฝน สวนสาธารณะหนองแล้ง
เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ สวนสาธารณะหนองทุ่งใหญ่