องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจำปี 0
เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง หลวงพ่อพระหิน
เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง ลำน้ำปาว
อบต.ศรีธาตุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำศรี
อบต.หนองนกเขียน -