องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองบ้านดุง ฝายท่ามะนาว
เทศบาลเมืองบ้านดุง ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ
อบต.โพนสูง บึงหนองเรือ
อบต.โพนสูง วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง
อบต.วังทอง วัดบ้านเหล่าหลวง
อบต.วังทอง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำแมด
อบต.วังทอง วัดป่าคำเจริญ
อบต.วังทอง วัดพุทธคยาดอนธาตุ
อบต.วังทอง ฝายท่ามะนาว
อบต.วังทอง แปลงนาสาธิตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
อบต.ดงเย็น วัดประสิทธิธรรม
อบต.นาคำ วัดป่านาดี
อบต.บ้านจันทน์ ประเพณีบุญเพ็งธาตุ
อบต.บ้านม่วง คำชะโนด
อบต.บ้านดุง คำชะโนด