องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสร้างคอม อ่างเก็บนำพาน
เทศบาลตำบลสร้างคอม อ่างเก็บนำวังช้าง
อบต.นาสะอาด ศาลเจ้าปู่บ่อโอ
อบต.นาสะอาด ล่องแพอ่างน้ำพาน
เทศบาลตำบลบ้านยวด พระธาตุบ้านม่วง