องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแสงสว่าง สวนสาธารณะ
เทศบาลตำบลแสงสว่าง วัดศรีมงคล
เทศบาลตำบลนาดี ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม
เทศบาลตำบลนาดี ศูนย์ otop
อบต.ทับกุง เกษตรท่องเที่ยว
อบต.ทับกุง อ่างห้วยสามพาด
อบต.ทับกุง ภูฝอยลม
อบต.ทับกุง น้ำตกธารงาม
อบต.แสงสว่าง น้ำตกคอยนาง
อบต.แสงสว่าง อ่างเก็บน้ำวังขอนแดง
อบต.แสงสว่าง อ่างเก็บน้ำคำลิ้นควาย
อบต.หนองแสง อินเตอร์รีสอร์ท
อบต.หนองแสง -