องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.บ้านแดง วัดพระแท่น
อบต.นาทราย วัดธาตุไทรงาม