องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกู่แก้ว วัดกู่แก้วรัตนาราม
เทศบาลตำบลกู่แก้ว วัดป่าศรีคุณาราม
เทศบาลตำบลคอนสาย ทะเลบัวแดงหนองหาน-กุมภวาปี
อบต.โนนทองอินทร์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าโนนทองอินทร์