องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นาม่วง วัดป่าห้วยน้ำออก
อบต.อุ่มจาน วัดโนนธาตุเจดีย์
อบต.อุ่มจาน วัดมัชฉิมาวาส
อบต.อุ่มจาน วัดลุมพินีวันวราราม
อบต.อุ่มจาน หนองหาน อ.ประจักษ์