องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปากชม สวนสันติประชาอาสา
เทศบาลตำบลปากชม ภูหอ
อบต.ปากชม ภูฆ้อง
อบต.ปากชม แก่งฟ้า
อบต.ปากชม น้ำตกตาดแกว
อบต.ชมเจริญ วัดถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส
อบต.ชมเจริญ วัดดอยเสด็จ
อบต.หาดคัมภีร์ ภูห้วยนา
อบต.หาดคัมภีร์ น้ำตกคอกม้า
อบต.หาดคัมภีร์ แก่งจันทร์