องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาแห้ว ภูผาหมวก ภูผาหนอง
เทศบาลตำบลนาแห้ว น้ำตกธารสวรรค์
อบต.นาพึง วัดโพธิ์ชัย
อบต.นาพึง น้ำตกลาดออกอ้อ
อบต.นาพึง น้ำตกตาดไฮ
อบต.นาพึง จุดชมวิวผางอยสาว
อบต.นาพึง น้ำตกตาดหมี
อบต.นาพึง วัดถ้ำผากลอง
อบต.นาพึง น้ำตกห้วยบ่อ
อบต.นามาลา น้ำตกผาผึ้ง-ผาจอม
อบต.เหล่ากอหก จุดพักรถ จุดชมวิวภูขาด
อบต.เหล่ากอหก ลานสน-ภูกกไฮ
อบต.เหล่ากอหก อนุสรณ์สถานลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรก
อบต.เหล่ากอหก ป่าชุมชนร้องนาเอี่ยน
อบต.เหล่า