องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลภูเรือ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง
เทศบาลตำบลภูเรือ ลานคริสมาส
เทศบาลตำบลร่องจิก ภูแปก
เทศบาลตำบลร่องจิก เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เทศบาลตำบลร่องจิก พระธาตุแตงโม
อบต.ท่าศาลา แก่งหมาก