องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโพนพิสัย "หลวงพ่อพระเสี่ยง"
เทศบาลตำบลโพนพิสัย ถ้ำพญานาค วัดไทย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย
อบต.จุมพล ประเพณีออกพรรษาบูชาบั้งไฟพญานาค
อบต.กุดบง หาดจอมเพชร
อบต.กุดบง ปรากฎการณ์ยั้งไฟพญานาค
อบต.วัดหลวง สวนสาธารณหนองเรือคำ