องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.บ้านหม้อ วัดอรัญญบรรพต
อบต.บ้านหม้อ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
อบต.บ้านหม้อ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
อบต.บ้านหม้อ จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านหม้อ
อบต.พระพุทธบาท น้ำตกวังน้ำมอก
อบต.พระพุทธบาท วัดหินหมากเป้ง
อบต.พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท
อบต.พระพุทธบาท ผาเบิ่งเวียง
อบต.พานพร้าว สวนมีนกร
อบต.พานพร้าว หาดทรายทองแม่นำโขง
อบต.พานพร้าว วัดพระแก้วเดิม