องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ด่านศรีสุข แพบางกอกน้อย
อบต.ด่านศรีสุข น้ำตกไทรทอง
อบต.โพธิ์ตาก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง