องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย บึงกุย
เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย บึงบอน
เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย วนอุทยานโกสัมพี
อบต.เขวาไร่ วัดตาลเรือง
อบต.เขวาไร่ แหล่งโบราณคดีวัดโนนภาษี
อบต.แพง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.แพง วัดโนนอ้อมแก้ว
อบต.แพง ศูนย์แสดงสินค้า OTOP
อบต.เขื่อน หนองเขื่อน
อบต.หนองบอน หาดวังโก
อบต.หัวขวาง บึงกุย (สะดืออีสาน)
อบต.ดอนกลาง หินร่อง
อบต.ดอนกลาง ห้วยขอนสัก
อบต.เลิงใต้ 0
อบต.เลิงใต้ 0
อบต.เลิงใต้ 0
อบต.เลิงใต้ 0
อบต.เลิงใต้ 0
อบต.วังยาว อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก
อบต.หนองกุงสวรรค์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและหมู่บ้านจัดการสิ่งแวดล้อม หมู่ ๔,๕
อบต.หนองกุงสวรรค์ ไร่สาคุณ
อบต.เหล่า จุดศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สะดืออีสาน)
อบต.เหล่า บึงกุย