องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาเชือก ป่าดูนลำพัน
อบต.นาเชือก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน
อบต.เขวาไร่ พัทยานาเชือก 2
อบต.เขวาไร่ พัทยานาเชือก 1
อบต.หนองแดง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง