องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พระพุทธรัตนมงคลมหามุณี
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลตำบลโนนตาล หลวงปู่หนองโดน
เทศบาลตำบลสีแก้ว วัดบ้านเมืองสีแก้ว
อบต.เหนือเมือง วัดวิมลนิวาส
อบต.เหนือเมือง บิ๊กวันโอวัน จังหวัดร้อยเอ็ด
อบต.เหนือเมือง อบสมุนไพรโพธิ์เหล็ก
อบต.ขอนแก่น วัดป่าสามัคคีธรรม
อบต.ขอนแก่น วัดบ้านขอนแก่นใต้
อบต.ขอนแก่น โบสถ์ ๑๐๐ ปี วัดบ้านขอนแก่นเหนือ
อบต.รอบเมือง สวนพุทธประวัติพระเวสสันดร
อบต.สะอาดสมบูรณ์ วัดสระพังทอง
อบต.นาโพธิ์ วัดโชคชัยโนนขวาง