องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ เกาะหนองบัวแดง
เทศบาลตำบลโพนสูง ศูนย์การเรียนรู้ ict
เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโนนสวรรค์