องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน สวนสาธารณะ
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน สวนสาธารณะ
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน สวนสาธารณะ
เทศบาลตำบลดงแดง หอไตร พันปี วัดไตรภูมิ
อบต.ดงกลาง พระอุโบสถวัดป่าบ้านชาดอยู่ระหว่างตำบลดงกลางและตำบลหัวช้าง
อบต.อีง่อง งานประเพณีทอดเทียนรวม
อบต.น้ำใส วัดป่าน้ำใส(ชมสัตว์ตามธรรมชาติ)