องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลอุ่มเม้า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ธวัชบุรี
เทศบาลตำบลมะอึ โบราณสถานปรางค์กู่
เทศบาลตำบลมะอึ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย
เทศบาลตำบลนิเวศน์ โบสก์โบราณ วัดบ้านประตูชัย
เทศบาลตำบลนิเวศน์ อ่างธวัชชัย
เทศบาลตำบลนิเวศน์ ค่าลูกเสือพลาญชัย