องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พระธาตุโนนหนองฮาง
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ่างเก็บน้ำหนองผือ
อบต.พนมไพร ประเพณีไหลเรือไฟแข่งขันเรือยาว
อบต.กุดน้ำใส รอยพระบาทจำลอง
อบต.กุดน้ำใส พระธาตุกู่อุบมุง
อบต.กุดน้ำใส กุดน้ำใส
อบต.แสนสุข บึงลับ
อบต.แสนสุข ฝายยโสธร - พนมไพร
อบต.โคกสว่าง พระธาตุบ้านหนองบัว
อบต.โคกสว่าง หอพระไตรปิฎกโบราณ
อบต.โคกสว่าง ปรางค์กู่บ้านขุมเงิน