องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโคกกกม่วง หอไตร วัดคำบอนสันติวิเวก
เทศบาลตำบลโพนทอง วัดนิคมคณาราม
เทศบาลตำบลโพนทอง มรกตอุโบสถแก้ว วัดบ้านโนนสวรรค์
เทศบาลตำบลโพนทอง แหลมพยอม
เทศบาลตำบลโพนทอง แม่น้ำยัง
เทศบาลตำบลโพนทอง ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง
เทศบาลตำบลโพนทอง ศาลเจ้าปู่กุดเป่งใน
เทศบาลตำบลแวง อ่างเก็บน้ำบึงใหม่บ้านดอนม่วย
เทศบาลตำบลแวง หนองไคร่นุ่น
อบต.โพธิ์ศรีสว่าง พระธาตุอุปมุง
อบต.อุ่มเม่า หนองคอแหลม