องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชัยวารี วัดรัตนไตรคม
เทศบาลตำบลชัยวารี บ้านศรีวิไล ชุมชนคนพอเพียง
เทศบาลตำบลคำพอุง ภูผางาม
เทศบาลตำบลคำพอุง ถ้ำภูมวย
เทศบาลตำบลคำพอุง ผาหำหด
เทศบาลตำบลคำพอุง ถ้ำหินสอ </