องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองสรวง เจดีย์ศรีเมืองสรวง วัดบ้านเมืองสรวงใหญ่
เทศบาลตำบลเมืองสรวง วัดเมืองสรวงเก่า
เทศบาลตำบลเมืองสรวง วัดบ้านผำใหญ่
เทศบาลตำบลกกกุง โนนธาตุบ้านบัวเงิน
เทศบาลตำบลหนองหิน พิพิธภัณฑ์วัดป่าโนนเมือง
เทศบาลตำบลหนองหิน หนองเมือง
เทศบาลตำบลหนองหิน อโรคยาสถาน
เทศบาลตำบลหนองหิน กลุ่มอาชีพทอผ้า,ทอเสื่อกก
เทศบาลตำบลหนองหิน สิมโบราณ
เทศบาลตำบลหนองหิน ทางเกวียนโบราณ
เทศบาลตำบลหนองหิน อ่างเก็บน้ำวังอีผุย