องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่าหาดยาว ท่าหาดขาว
อบต.ยางคำ วัดกู่คันธนาม
อบต.ยางคำ วัดกู่คันธนาม